Příspěvek na XVII. Bioetické konferenci

XVII. Bioetická konference

LÉKAŘ – SESTRA – PACIENT, Etické problémy vzájemné komunikace
Olomouc, 1. října 2016
Zranitelnost lékařské profese jakožto důsledek rostoucí autonomie pacientů

Mgr. Alena Glajchová

Abstrakt: Příspěvek se zaměřuje na komunikaci mezi lékaři a pacienty a etické problémy, které během ní vyvstávají. V současnosti pacienti přebírají více aktivní přístup v otázkách vlastního zdraví a vyhledávají medicínské informace, které následně užívají v interakci s lékaři. Nyní je role pacienta jakožto klienta spjata s konzumním jednáním, aktivní rolí a pluralitou voleb. Nicméně, aktivní role pacientů ovlivňuje způsob komunikace, formování vztahu lékař-pacient a expertní pozici lékařů. V důsledku konzumerismu je vztah lékař-pacient zvažován spíše jako partnerský, založený na vzájemné spolupráci, nežli paternalistický. Na základě dat z hloubkových rozhovorů se snažím uchopit, jak lékaři vnímají novou organizaci vztahu lékař-pacient. Cílem příspěvku je tak přiblížit, jak lékaři pohlížejí na informovanost pacientů a na ty pacienty, jež přebírají iniciativu v interakci s lékaři v rámci každodenní medicínské praxe.