Projekt

Projekt je zaměřen na ženy migrantky a jejich zdraví. Cílem je získat komplexní a empiricky ukotvený vhled do různých perspektiv, očekávání a zkušeností migrujících žen s těhotenstvím, porodem a raným rodičovstvím v České republice. Porod je zásadní životní událostí a významný bod kontaktu migrujících žen s českým zdravotnictvím. Nicméně vhled do sociálních, kulturních a ekonomických aspektů poskytované předporodní a porodní péče z hlediska různých skupin migrujících žen v České republice chybí. Kvalitativní výzkum bude využívat:

(1) kvalitativní hloubkové a semi-strukturované rozhovory s migrujícími ženami, které jsou těhotné či mají nedávnou zkušenost s porodem.

(2) kvalitativní případové studie sledující dráhy několika ženčeským zdravotním systémem, od raného těhotenství po dobu min. 2 měsíců po porodu.

(3) etnografickou případovou studii zdravotnického zařízení zaměřenou na perspektivu a zkušenosti zdravotníků poskytujících zdravotní péči migrantkám.

Projekt byl podpořen Grantovou agenturou České republiky: GA 16-10953S

Doba řešení: 1/2016 – 12/2018

Výzkumný tým

Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.

Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.

Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.

Alena Pařízková se zajímá o otázky mezinárodní migrace, životních drah, zdraví, nerovností a genderu. V minulosti se podílela na projektu, který analyzoval změny intimních a rodinných vztahů v české společnosti. Realizovala kvalitativní výzkum českých ekonomických migrantů ve Velké Británii a zkoumala jejich rodinné vztahy, pracovní trajektorie se zapojením genderové perspektivy. Vedla také malý výzkumný projekt o fotbalových fanoušcích, který analyzoval procesy identity a neo-kmenových procesů. V současné době se zaměřuje na provázání zdraví a migrace nebo cestování.

Jednak se zaměřuje na migrující ženy a témata perinatálního zdraví. Fenomén žen, které cestují za porodní péčí na dlouhé vzdálenosti nebo do zahraničí, je dalším výzkumným zaměřením. V oblasti sociální práce se zaměřuje na prolínání násilí, marginalizace a poskytování placených sexuálních služeb.


Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.

Mgr. Ema Hrešanová, Ph.D.

Ema Hrešanová se dlouhodobě zabývá sociálními aspekty českého porodnictví a otázkami ženského reprodukčního zdraví. Od roku 2011 provádí výzkum problematiky tzv. přirozených porodů. Zajímají ji zejména samotné zkušenosti žen a veškeré sociální a občanské aktivity, jež se kolem související snahy proměnit české porodnictví rozvíjejí. Ve svém bádání se pouští i do historického studia některých pokusů a snah zavést do českého porodnictví „alternativy“ ve způsobech rození.

Ema působí na katedře sociologie Západočeské univerzity v Plzni. Jejím oborem je sociologie a medicínská antropologie, zejména oblast výzkumu genderových aspektů zdraví a nemoci. V roce 2008 vydala knihu Kultury dvou porodnic: etnografická studie o péči poskytované ve dvou nemocnicích a o jejich organizačních kulturách.


Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.

Mgr. Alena Glajchová

V roce 2014 získala magisterský titul v oboru sociologie na Fakultě filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Ve své diplomové práci s názvem Pohled lékařů na pacienty a vnímání vlastní pozice v současném systému zdravotnictví tím, jak lékaři vnímají svoji roli a vztah vůči pacientům v kontextu veřejného zdraví. Na základě svých zjištění reflektovala proměnu lékařské profese a vztahu lékař-pacient v soudobé české společnosti. Poukázala také na to, jak lékaři hodnotí fungování systému zdravotnictví s ohledem na transformaci společnosti probíhající od roku 1989.

Nyní je interní doktorandkou na Katedře antropologie Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Pozornost věnuje zejména otázkám týkající se poskytování zdravotní péče, interakce mezi pacienty a poskytovateli zdravotní péče a nerovností ve zdraví. Pracuje na disertačním projektu, který se zaměřuje na zranitelnou populaci v medicínském systému. Hlavní pozornost ve svém výzkumu věnuje interpretaci zkušenosti týkající se poskytování zdravotní péče a vztahu mezi zdravotnickým personálem a zranitelnou populací, jež jsou ženy cizinky a lidé ve stáří. Vyzdvihuje tak zranitelnost těchto skupin populace, která je výsledkem intersekce mnoha faktorů v prostředí institucionální péče.


Projekt je součástí pracoviště: Katedra sociologie FF ZČU v Plzni